Sosial trening gjennom fysisk aktivitet

Fysisk aktivitet og lagspill er en fin arena for trening på samhandling og utvikling av sosial kompetanse. Godt utviklet sosial kompetanse har positiv innvirkning på selvfølelse, læring, læringsmiljø og læringsresultater. Nedenfor finner du utdrag fra noen artikler og undersøkelser som er publisert.

Sosial kompetanse har innvirkning på læring og læringsmiljø.

”Et godt læringsmiljø bidrar til gode skolefaglige prestasjoner og god sosial kompetanse samtidig som motiverte og velfungerende elever også bidrar til å opprettholde et godt læringsmiljø. Alle elever har krav på å inngå i et inkluderende læringsmiljø med jevnaldrende på sin skole. Dette fellesskapet er grunnlaget for at barn og unge skal kunne bygge vennskapsrelasjoner med andre barn og unge på tvers av sosio-økonomiske, kulturelle, religiøse og etniske forskjeller. Det sosiale samspillet med jevnaldrende er en sentral del av det å være elev, og evnen til å mestre dette påvirker elevens læringsmotivasjon og identitetsutvikling.”

”Arbeid med sosial kompetanse er sentralt i læringsmiljøutviklingen. Et godt psykososialt miljø er sentralt for den faglige utviklingen så vel som for den sosiale. Variasjonen i elevenes sosiale erfaring og dermed mulighetene for positiv, sosial læring er stor. Sosial læring bør derfor være en selvsagt komponent i alle sammenhenger på skolen. Utviklingen av sosial kompetanse hos elevene har en klar egenverdi for den enkelte elev. Samtidig har en rekke studier dokumentert sammenhengen mellom sosial deltagelse og ulike faktorer i elevenes læringsmiljø…. Når elever ikke mestrer sosial samhandling med jevnaldrende og voksne på skolen, hemmes læring. En hensiktsmessig tilnærming vil være å integrere utviklingen av sosial kompetanse i skolens helhetlige tilnærming for å styrke læringsmiljøet. ”

Skolenettet

Effekter av fysisk aktivitet på sosial kompetanse

«Like viktig er kanskje de positive effektene man ser av fysisk aktivitet på psykisk helse og sosial kompetanse. Regelmessig fysisk aktivitet fremmer barns selvtillit og tro på egen mestring. Det å være god i fysisk aktivitet gir ikke bare styrket selvoppfatning grunnet følelsen av å mestre, men fører også ofte til popularitet blant jevnaldrende. Det sosiale samspillet i aktiv lek fører også til styrket sosial kompetanse – barna blir flinkere til å omgås andre mennesker. Det er en viktig ferdighet.»

06.11.2008 Kronikk av direktør i Helsedirektoratet Bjørn-Inge Larsen og direktør i Utdanningsdirektoratet Petter Skarheim

Barns sosiale utvikling

Sosialiseringen i oppveksten foregår i lek-, aktivitets- og idrettsmiljøer. Opplevelsen av jevnaldrene barn har avgjørende betydning for hvordan den enkelte gutt eller jente opplever seg selv og omgivelsene. Mange erfarer at det er viktig å heve seg fysisk for å bli akseptert og oppnå tilhørighet og status til en gruppe. Denne erfaringen er også med på å danne barnets selvbilde. Barn og unge oppgir at det er de sosiale sidene som er hovedgrunnen til at de driver med fysisk aktivitet. I lek, spontanaktivitet og idrett møtes likesinnede gutter og jenter til felles spenningsopplevelser og fysisk utfoldelse. Samhold og fellesskapet gir gruppetilhørighet, og følelsen av å ”være med” i gjengen, på laget eller i gruppa gir den enkelte en identitet. Lars Berg (1992) påstår at et individ må leke for å utvikle identitet: ”uten lek, ingen identitet.” Gjennom lek og allsidig fysisk utfoldelse utvikler barn ferdigheter som bidrar til å hjelpe dem med å mestre utfordringer, som igjen medfører bevegelsesglede og mestringsglede. Dersom fysisk aktivitet mestres, er barnet inne i en god sirkel. Fysiske ferdigheter og god kondisjon gjør det mulig for barnet å delta i mer lek, som igjen vil bedre kondisjonen ytterligere og medføre mer lek og sosial omgang med andre (kilde 4).

Oppgave i sansemotorikk, idrett årsstudium våren 2009. Skriftelig mappekrav i emnene lek og sansemotorikk av Ingrid Rebekka Paulsen

Childhood Social Skills Linked To Learning Abilities

— While federal programs such as No Child Left Behind emphasize the importance of academic skills to school success and achievement, there is growing interest in how social skills develop and how they contribute to learning.

Science Daily (May 1, 2011)

— Being successful in school requires a combination of social, emotional, and academic competencies. A new analysis of more than 200 school-based social and emotional learning programs has found that such programs improve students’ attitudes and behaviors, and in some cases, even boost academic performance.

Science Daily (June 21, 2007)