Aball1 Samarbeidstrening SKOLE

Aball1 tilbyr en sosial arena hvor alle inspireres til å delta aktivt i fellesskapet, med sine evner.

Aball1 gir mulighet for sosialt samspill og personlig utvikling gjennom fysisk og teoretisk oppgaveløsing i fellesskap.

Barns sosiale utvikling er avhengig av de konkrete erfaringene de gjør i samspill med sine omgivelser. Barn utvikler seg gjennom sosiale relasjoner i dagliglivet, og både den sosiale og individuelle utviklingen skjer parallelt. Derfor blir alle tilbakemeldinger og erfaringer barn gjør i slike samhandlingssituasjoner, viktig for dets sosiale utvikling.

I oppgaver og øvelser med Aball1, er det sjelden viktigst å være sterkest eller smartest alene, men å samarbeide for å løse fysiske og teoretiske oppgaver. Gjennom valg av oppgaver, tilbakemeldinger og oppmuntringer, bidrar læreren til å utvikle et motivasjonsklima der elevene lærer å vurdere sine egne prestasjoner og opplevelse av mestring opp mot evnen til å løse oppgaver i fellesskap. Sammenligning med andres prestasjoner og opplevelse av seier, er basert på begripelige, håndterbare og meningsfylte mål som faglig kunnskap og fysisk innsats.

 

Konkret trening på samarbeid og kommunikasjon

Hver time starter alltid med spørsmål om samarbeid og kommunikasjon, og avsluttes med en kort oppsummering. Dette gir muligheter for refleksjon basert på det deltagerne opplever i samspillet omkring felles oppgaveløsing med tall- og bokstavballene.
I løpet av en økt med Aball1 bytter man ofte naturlig på lagsammensettingen og antall elever på laget. Dette skaper mindre forutsigbarhet i forhold til hvem som er på lag, og alle vil stort sett oppleve å vinne i løpet av timen.

Å samarbeide med andre personer enn man vanligvis gjør, bidrar til å løse opp i klikkdannelser og kan være positivt for miljø og læring. I tillegg vil vennskap og aksept bli en konsekvens av følelsen av å lykkes sammen.

Aktivitet med Aball1 er en arena som kan gi barn og unge en konkret mulighet til å trene på samarbeid og utvikle positiv selvbevissthet og mestringsglede i forhold til seg selv og andre.