Styret

Styret

Styret i Gladiator GT as

Ove Nicolaisen

Styreleder

Morten Borge

Styreledermedlem

Sturla Sjem

Styremedlem

Glenn Andersen

Styremedlem

Tor Sandnes

Styremedlem