Lærerveiledning

Arbeide sammen med forskjellige ferdigheter

inkludering

Ved bruk av Aball1 vil man se overføring av ferdigheter mellom de ulike deltagere. Pilen peker på hvilke vei de  sosiale, relasjonelle ferdigheter og kunnskap overføres.

Det er viktig å være seg bevisst hvilke barn som bør settes sammen i grupper/lag

1:   Sett sammen grupper tilfeldig ved å benytte forskjellen på ballene.

Bruk ballenes egenart til å sette sammen grupper (for eksempel ved å la de med røde baller danne et lag).
For å dele opp disse igjen kan man dele opp lagene ved å skille mellom de med vokaler og de med konsonanter, oddetall og partall eller eventuelt å skille mellom tallene 1,2,3 – 4,5,6  etc. Å danne lag vilkårlig er viktig for at det ikke skal dannes klikker, og at man samarbeider med andre personer enn man vanligvis gjør.

2:   Styrt sammensetning av grupper.

Det kan i mange sammenhenger være viktig å sette sammen grupper med forskjellig utgangspunkt. Hvilke konflikter finnes i gruppen? Vær bevisst på å la de faglig svake få hjelp innen laget av noen sterkere.  La usikre elever være på lag med mer sikre. Det er spesielt viktig at gruppene settes sammen av barn fra ulike minoriteter, kjønn og med ulike evner.

Legg stor vekt på mesterlære. Det betyr å la de svake lære av de flinke. Virkningen vil gå begge veier – den svake lærer av å etterligne og den flinke lærer av å lære bort. I tillegg vil vennskap og aksept bli en konsekvens av følelsen av å lykkes sammen.

Ferdigheter

Kompetanse

Økt mestringsfølelse

Gode følelser

Pil høyre Pil venstre

Mindre ferdigheter
Anerkjennelse
Selvtillit

Vennskap
Mesterlære

Voksne Pil høyre Pil venstreBarn

Gleden ved lek                                                                      Blir sett

Best praksis

Erfaring

Jente                                                                                       Gutt

Sosiale                                                                                    Isolerte

Integrert                                                                              «Ny norsk»

Mobber                                                                                 Mobbeoffer