Den viktige fysiske aktiviteten

Fysisk aktivitet er medisin for både kropp og hjerne!

Fysisk aktivitet utvikler både kropp og hjerne, og fører til positivt velvære og god helse for alle. Positive opplevelser med bevegelsesglede fra allsidige aktiviteter i barneårene er et uvurderlig grunnlag for å motivere til å holde seg fysisk aktiv også senere i livet.

Forskning har vist at manglende fysisk aktivitet øker risikoen for en rekke folkesykdommer som blant annet overvekt og fedme, hjerte-karsykdommer og type 2-diabetes. Fysisk inaktivitet er derfor en av de største helseutfordringene vi har i Norge i dag.

Mange barn har dessverre dårlig erfaring ved å være i aktivitet. Som regel er det alltid de samme som blir valgt ut sist ved lagspill. Andre har en dårlig motorikk som gjør at de ikke mestrer aktivitetene man skal utføre i kroppsøvingstimene. Manglende opplevelse av mestring leder ofte til at man søker seg bort fra denne og lignende arenaer for lek og fysisk aktivitet. I Norge har det vært en jevn økning i andelen barn og unge med overvekt de siste 30 årene. Til sammen 17 prosent av guttene og 22 prosent av jentene i tredje klasse betegnes nå med overvekt eller fedme. (Folkehelseinstituttet, 2011).

Helsegevinsten ved en gitt økning i det fysiske aktivitetsnivået er størst for dem som i utgangspunktet har det laveste aktivitetsnivået og er i dårligst fysisk form. Dette betyr at den største helseforskjellen er mellom personer som ikke er fysisk aktive og personer som er noe fysisk aktive, og en stor del av befolkningen vil kunne redusere risiko for sykdom og få bedre helse ved å øke aktivitetsnivået i tråd med gjeldende anbefalinger.

Hvordan gi alle barn og unge gode opplevelser med fysisk aktivitet?

Dersom terskelen for deltagelse er på et nivå hvor alle kan delta, og motivasjonen for bevegelse er til stede, vil flere delta. Det er derfor i alles interresse å legge til rette for varierte aktiviteter hvor mestring og utfordring er tilpasset nivå, slik at flere kan gis mulighet til å være aktive så ofte som mulig.

Viktige helseeffekter av fysisk aktivitet:

• Risikoen for helseplager senere i livet reduseres.

• Bedrer utholdenhet, reduserer trøtthet og utmattelse i læringssituasjonen.

• Forebygger hjerte og karlidelser, diabetes 2, beinskjørhet og muskelsykdommer.

• Bidrar til fysisk muskelstyrke slik at det blir enklere å takle fysiske hverdagslige gjøremål og utfordringer.

• Avhjelper depressive symptomer, og frigir dopamin og noradrenalin som er bra for generelt velvære.

• Demper stressnivået. (Stesshormonet cortisol kan motvirke veksten av hjerneceller i hippocampus.)

• Forebygger både psykiske og sosiale problemer.

• Humør og selvfølelse blir bedre.

• Regelmessig fysisk aktivitet fremmer barns selvtillit og tro på egen mestring. Det å være god i fysisk aktivitet gir ikke bare styrket selvoppfatning grunnet følelsen av å mestre, men kan også ofte føre til popularitet blant jevnaldrende.

• Det sosiale samspillet i aktiv lek fører til styrket sosial kompetanse – barna blir flinkere til å omgås andre mennesker. Det er en viktig ferdighet.

Anbefalinger for fysisk aktivitet

Nordisk Råd, Helsedirektoratet, Sundhetsstyrelsen i Danmark, WHO anbefaler 60 minutter daglig fysisk aktivitet.

Både Nasjonalt fagråd for fysisk aktivitet, Kreftforeningen og Legeforeningen har alle nylig argumentert for at det bør innføres 60 minutter daglig fysisk aktivitet i skolen.