Aball1 Matematikktrening

Aball1 tilbyr en unik kombinasjon av fysisk aktivitet, samarbeid og faglig læring.

Fysisk aktivitet er bra for både kropp og hjerne, og fører generelt sett til økt velvære for alle. Fysisk aktivitet stimulerer til at det dannes flere blodkar i hjernen, og har positiv effekt på hukommelse og hjerneceller. Gjennom å jobbe med teoretiske matematikkoppgaver samtidig som du er i aktivitet med Aball1, stimuleres både kropp og hjerne.

Aball1 er både tallballer og konkreter

I Aball1-settet går tallrekken 1-9 igjen 5 ganger. I tillegg finnes det 3 baller med tallet 0, samt 2 jokerballer. Tallene 1-9 er “grunnstoffet” i matematikken og de gir et utall av kombinasjons- og læringsmuligheter. Tallene kan brukes til varierte regnemåter som addisjon, subtraksjon, multiplikasjon og divisjon. Ballene og paddehattene er også konkreter og kan brukes til både mengdeforståelse og telling. I tillegg består settet av 25 røde og 25 gule paddehatter som også brukes aktivt sammen med ballene.

Aball1 gir mulighet til kroppslig forankring av matematikk

Å arbeide med matematikk med 50 baller gjennom fysisk aktivitet gir stor mulighet for kroppslig forankring av stoffet. Læring som sitter i kroppen, blir i større grad automatisert og erfaringsbasert. Ved å la hele kroppen fungere som et “sanseorgan” økes muligheten for perseptuell læring gjennom ikke bare å se og høre, men også gjennom å ta på med hendene og å være i bevegelse.

Samarbeid

Forskning viser at samarbeid om å løse oppgaver er bra for læring. Vi henter terminologien fra idretten og kaller det for “mesterlære”. Det vil si at de svakere elevene lærer av de sterke og de sterke blir bedre ved å repetere og å lære bort. Det sosiale aspektet ved å kunne lære og å bidra i fellesskap er viktig for å skape inkluderende læringsmiljø.

Matematikktrening med Aball1 er et tilbud til alle elever. Det kan også fungere godt for elever som har problemer med konsentrasjon i tradisjonell klasseromsundervisning, og for elever med et bevegelsesbasert behov for læring.

Læringshefter

Heftet «Matematikktrening med Aball1» finnes allerede nå for 1. – 4. trinn. Oppgavene er tilpasset hvert enkelt trinns kompetansemål. Men, det er viktig å understreke at repetering av ferdigheter og kunnskap med fordel kan gjøres når som helst, og at de trinntilpassede øvelsene derfor gjerne må brukes uavhengig av trinn.

Heftet bestiller du i Aball1-butikken.

Eksempel på øvelser i heftet «Aktiv Matematikktrening for 1. – 4. trinn»