Effektiv læring med fysisk aktivitet

Flere studier viser at fysisk aktivitet har positiv innvirkning på læringsresultater. Nedenfor finner du utdrag fra noen av de undersøkelsene som er publisert.

Resultater fra Bunkefloprosjektet

”Det svenske Bunkeflo-prosjektet viste, at barn som fikk en times fysisk aktivitet hver dag, etter tre år var dyktigere til å lese, stave, skrive og regne enn kontrollgruppen. De hadde bedre resultater i 11 av de 12 testene som ble utført. Det viste seg også, at 68 prosent av barna, som hadde konsentrasjonsvansker, også hadde dårlig motorikk.”

dgi.dk (Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger)


Trudvang skule i Sogndal

”To alderstrinn på Trudvang Skule fikk 60 minutters lærerstyrt aktivitet hver dag, mens kontrollgruppen i Førde fulgte vanlig læreplan. Resultatet viste at prosjektbarna fikk en betydelig bedre utvikling i risikofaktorer for hjerte- og karsykdommer og fysisk form sammenliknet med kontrollbarna. – Det mest gledelige med fysak er likevel at jeg tør påstå at elevene nå lærer mer fag. Det helsemessige som var det primære, følger nå med som et gode. På de nasjonale prøvene scorer vi langt over gjennomsnittet, sier Ramstad.”

VG 2. juni 2011. Intervju med Rektor Bjarte Ramstad

Geir Kåre Resaland 2004-2007 doktorgradsstudie om fysisk aktivitet hos barn.


Helsedirektoratet

”Har en det ikke i hodet – så har en det i bena”, sa en ofte før. I dag vet vi at sannheten ofte er en annen: Har en det i bena – så har en det i hodet også. Fysisk aktivitet i skolehverdagen synes å ha en positiv innvirkning, ikke bare på barn og unges motoriske utvikling, men også på innsatsen i skolefag. En nylig publisert oversiktsstudie viser at økt aktivitet i skolen også påvirker skoleprestasjonene positivt. Disse effektene er tydelige, også der man har omorganisert skoledagen for å få plass til mer fysisk aktivitet. Å øke antall timer teoretiske fag på bekostning av kroppsøving bedrer derimot ikke skoleresultatene.”

Kronikk 06.11.2008 Helsedirektoratet

 

USA, nettstedet Science Daily

«Combining Physical Activity With Classroom Lessons Results in Improved Test Scores.

— When schools cut physical education programs so students can spend more time in the classroom, they may be missing a golden opportunity to promote learning, according to research presented on May 1, at the Pediatric Academic Societies (PAS) annual meeting in Denver…Results showed that the time spent out of a traditional classroom in order to increase physical education did not hurt students’ academic achievement. In fact, student test scores improved. Specifically, the percentage of students reaching their goal on the state tests increased from 55 percent before the program was initiated to 68.5 percent after the program was initiated.»

ScienceDaily (May 1, 2011)

 

Masteroppgave i spesialpedagogikk ved UiS

Ratey (2008) forteller om en skole i USA der de vurderte å kutte kroppsøvingstimene slik at de kunne legge inn mer teoretiske fag for å forbedre faglige resultater ved skolen. Ratey (2008) sier at forskere har funnet ut at å kutte kroppsøvingstimene for å få mer teoretiske fag ikke fører til bedre faglige prestasjoner. Forskning viser imidlertid at det er større sammenheng mellom fysisk form og akademiske prestasjoner enn man tidligere har trodd.

Ratey (2008) viser til studier gjort av California Department of Education som viser at elever med god fysisk form ofte oppnår bedre resultater i teoretiske fag enn mer utrente elever. De rapporterer også at fysisk aktivitet har positiv påvirkning på hukommelse, konsentrasjon og klasseromsatferd. Med disse resultatene som argument bestemte de seg på Napervill high school å trekke tilbake forslaget om å kutte kroppsøvingstimene. De valgte heller å innføre en 0. time for å ta hensyn til den positive koblingen mellom fysisk aktivitet og faglige prestasjoner. Det er en frivillig time før skoledagen begynner. I denne timen er det lagt opp til ulike fysiske aktiviteter som elevene kan velge mellom. Etter denne 0. timen la de inn en lesetime der målet var å bedre leseforståelsen. De som ikke deltok i 0. time hadde lesetimen på slutten av dagen. Etter at de innførte 0. – time viste elevene 17 prosent forbedring i lesing og forståelse. Hos de som ikke deltok i denne timen så de en forbedring på 10,7 prosent. Det at forbedringen er størst hos de elevene som deltar i 0.- time kan henge sammen med den fysiske aktiviteten rett før lesetimen.

Fra Masteroppgaven «Fysisk aktivitet som et verktøy for å styrke relasjoner og prestasjoner hos elever med atferdsvansker – en kvalitativ studie blant lærere» av Hanne Herigstad Mong 2009